verkoop contract kittens

7673-logo-ypsilon-nw


    Maine Coon Cattery
    The Ypsilon Clan

 

Will Hendriksen

Tel. 074-2437167     06-51058382 

E-mail: ypsilon.clan@home.nl      

Website: www.ypsilonclan.nl

Facebook:www.facebook.com/Ypsilon.Clan

 

       Verkoop Contract

  

Gegevens Koper:

Naam:      ___________________________________________________

Adres:      ___________________________________________________

Postcode en  woonplaats:      ___________________________________________________         

Land:        ___________________________________________________

Telefoon:      ___________________________________________________

Email:        ___________________________________________________

 

Gegevens Kat:

Naam:         ___________________________________________________

Geboortedatum:       __________________________________________________

Geslacht:        ___________________________________________________

Kleur:      ___________________________________________________

Ras:      Maine Coon

Stamboomnummer:          ___________________________________________________

Chipnummer:            ___________________________________________________

Vader:

Getest op :

FeLV (neg)                           datum:  _________________

FIV (neg)                              datum:  _________________

PL (neg)                                datum:  _________________

PKD (neg)                             datum    _________________

HCM (neg)                           datum:  _________________

HCM gen mutatie 1           datum:   _________________   of,   O  uit negatief geteste ouders


Moeder:

Getest op:

FeLV (neg)                           datum:  _________________

FIV (neg)                              datum:  _________________

PL (neg)                                datum:  _________________

PKD (neg)                             datum:  _________________

HCM (neg)                           datum:  _________________

HCM gen mutatie 1              datum:    _________________  of ,  O  uit negatief geteste ouders

 

Opm. : De eventuele  HCM test geldt als een momentopname en geeft geen garantie voor de toekomst, zowel voor het geteste dier als voor de nakomelingen.

 Verkocht als :      ________________

Verkoopprijs:    _____________

Aanbetaald bedrag en datum:        _________________

Restantbedrag, overdracht- en betalingsdatum:       _________________

  

Verklaringen en verplichtingen van de fokker:

 *Gezondheidsverklaring 

Het kitten verkeert op de dag van overdracht in goede gezondheid, is ontwormd en vrij van parasieten. Het kitten is twee maal ingeënt tegen kattenziekte en niesziekte (zie vaccinatieboekje) en is voorzien van een identificatieschip. Het kitten is door de dierenarts volledig onderzocht en in orde bevonden. Beide ouders van het kitten zijn op leukemie (FeLV), kattenaids (FIV) , HCM, PKD en Patella Luxatie (PL) getest en negatief bevonden. Eventuele verborgen gebreken zijn de fokker niet bekend.

 *Erfelijke ziekten en/of afwijkingen: 

Indien het kitten binnen 12 maanden na aankoopdatum aan een erfelijke ziekte en/of afwijking blijkt te lijden en mocht komen te overlijden,  hetzij natuurlijk hetzij door euthanasie, heeft de koper recht op een ander gelijkwaardig kitten (indien beschikbaar, anders uit een volgend nest), of restitutie van het volledige aankoopbedrag. Dit  na overleggen van een officiële schriftelijke verklaring en eventuele testuitslagen van een officieel erkend dierenarts, samen met  een kopie van het sectierapport waarbij de sectie verricht is door een onafhankelijke instantie, waaruit blijkt waaraan de kat is overleden.

Indien het kitten met de vastgestelde ziekte en/of afwijking een relatief normaal leven kan leiden, mag de koper het kitten  retourneren. In dat geval heeft de koper recht op een gelijkwaardig kitten (indien beschikbaar, anders uit een volgend nest)  niet op (gedeeltelijke) restitutie.  

*Aangeboren gebrek/afwijking:

 Indien binnen 12 maanden na verkoopdatum bij het kitten een tot dan toe onbekend  levensbedreigend,  aangeboren gebrek/afwijking geconstateerd wordt, gelden dezelfde regels als bij de erfelijke ziekten/afwijkingen.
let wel
, dit gebrek cq afwijking moet ook bevestigd worden d.m.v. een officiële geschreven verklaring van een officieel erkend dierenarts, eventueel samen met testuitslagen en, indien het kitten is overleden,  een kopie van het sectierapport. 

Mocht de fokker achteraf ontdekken dat er in de lijnen van het kitten zich een erfelijke ziekte of afwijking voordoet, zal deze de koper onmiddellijk daarvan op de hoogte stellen indien de koper hieronder heeft aangegeven dit te willen

De koper wil wel/niet (doorhalen wat niet van toepassing is) op de hoogte gesteld worden als er zich in de lijnen van het kitten een erfelijke afwijking voordoet.

In geval van een fokdier zal de koper hiervan altijd op de hoogte gesteld worden, aangezien een erfelijke afwijking m.b.t. een fokdier zeer grote gevolgen kan hebben, met name wat betreft de nakomelingen.

 
*Hulp bij noodzakelijke herplaatsing: 

Indien, om andere redenen dan eerder genoemden, de koper genoodzaakt is afstand van de kat te doen, verplicht de fokker zich in onderling overleg met de koper, alles in het werk te stellen om de kat te herplaatsen.  Neemt de fokker in een dergelijk geval de kat terug,  is de koper zich bewust, dat de fokker aan de koper  geen geld zal restitueren,

Het is de koper  niet toegestaan de kat ontgecastreerd door te verkopen of te herplaatsen.

 *Bijzonderheden

 Voor alle gevallen die niet onder het bovenstaande vallen zal de fokker proberen de situatie zo goed mogelijk en naar tevredenheid van beide partijen op te lossen.

Speciale afspraken en/of bijzonderheden zijn verderop in het contract te vinden of zijn bijgevoegd in een aparte verklaring.

 Verklaringen en verplichtingen van de koper


*Verzorging:

De koper verplicht zich de kat goed te behandelen en te verzorgen,  volgens schema vd dierenarts  te vaccineren, regelmatig te ontwormen en niet te ontnagelen. De kat zal als volwaardig gezinslid in het huis van de koper leven, onder geen beding mag de kat permanent worden opgesloten in een afgezonderde ruimte, verstoken van menselijk en/of dierlijk gezelschap.  (bijv. een extern katerverblijf)
Het zal de kat niet ontbreken aan medische verzorging.


*Buiten laten: 

Indien de kat naar buiten gelaten wordt, zal dit bij voorkeur in een beschermde of afgesloten ruimte of onder voortdurend toezicht aan een lijn gebeuren. De koper is ervan op de hoogte dat de risico’s die het buiten laten lopen van de kat met zich mee brengen voor eigen rekening zijn en op geen enkele manier verhaald kunnen worden op de fokker.


*Permanent tehuis:

De koper heeft bij aankoop de intentie om de kat een levenslang permanent tehuis te bieden. Indien dit door omstandigheden niet mogelijk is, verplicht de koper zich om de fokker in te lichten en om in onderling overleg de kat te herplaatsen. De kat mag in geen geval zonder medeweten van de fokker van eigenaar veranderen of in een asiel of dergelijke instelling geplaatst worden. Ook verklaart de koper niet als tussenpersoon te fungeren voor iemand anders en dus de kat puur voor zichzelf te willen aanschaffen.

In het geval van een fokdier kan de situatie zich voordoen, dat de kat na castratie of sterilisatie niet meer in de groep kan aarden door rangorde problemen. Mocht deze situatie zich voordoen, dan dient contact opgenomen te worden met de fokker om dan samen voor deze kat een ander thuis te zoeken om dit probleem op te lossen.

Een geen geval mag de kat ontgecastreerd doorverkocht worden (als fokkat).


*Garantie: 

Het kitten is door de koper bekeken en het kitten wordt gekocht zoals gezien. De fokker kan geen garanties geven over de verdere groei en ontwikkeling van het kitten, zoals grootte, type en kleur. De koper beseft zich dit en gaat hiermee akkoord. Bij de overdracht van het kitten gaat ook het risico voor de gezondheid en de groei over op de koper.  Indien gewenst kan de koper het kitten laten onderzoeken door een erkend dierenarts binnen 72 uur  na aankoopdatum zonder dat het kitten in contact is geweest met andere katten, mocht er een afwijking of een ziekte geconstateerd worden dan kan de koper (na de fokker telefonisch in kennis te hebben gesteld) het kitten aan de fokker terug bezorgen.
N
a het overleggen van een schriftelijke verklaring van de dierenarts op officieel briefpapier voorzien van stempel en handtekening waaruit de afwijking of ziekte blijkt, zal het gehele aankoopbedrag aan de koper gerestitueerd worden of heeft de koper recht op een ander kitten, indien beschikbaar. 

De fokker houdt zich, in alle gevallen,  het recht voor om zelf te kiezen voor  (gedeeltelijke) restitutie van de aankoopsom ipv het leveren van een ander kitten.

 

*Fokbeding: 

De koper zal indien de bedoeling is om met de kat te gaan fokken, in het geval van een poes de poes niet voor de leeftijd  van 14 maanden laten dekken en met haar niet meer dan 3 nesten per twee jaar fokken (conform de regels van de Neocat). In het geval van een kater, zal de koper de gezondheid en het geluk van kater boven alles stellen en de kater met gezond verstand en met mate inzetten voor de fok.  

 

Indien de kat als fokkat verkocht is, gelden de normale regels conform het reglement van Neocat en zal de kat uitsluitend met officiële geregistreerde rasgelijke partners worden gekruist en niet met andere ras- of rasloze katten. Zowel een fokpoes als fokkater mag niet gecombineerd worden met een polydactyle kat .

 In geval van een kitten verkocht als gezelschapsdier zal de kat gecastreerd/gesteriliseerd worden tussen de leeftijd van 10 tot 14 maanden, tenzij er medische redenen of gedragsproblemen zijn om dit op een andere leeftijd dan de aangegeven leeftijd te laten doen, die vooraf met de fokker besproken zijn. Wordt er met een als  huiskat verkochte kat toch gefokt, dan  zal dit formeel worden gesanctioneerd. Voor elk geboren kitten uit een dergelijke verparing zal de verkoper € 300,00 boete op laten leggen


* Gezamenlijke verklaring: 

Voor advies en vragen kan de koper zich tot de fokker wenden, die zal trachten om de koper zo goed mogelijk te adviseren. Bij eventuele problemen met de kat zal de koper altijd tijdig de eigen dierenarts en/of de fokker raadplegen en informeren. Bij de naleving van dit contract zal ten aller tijde het welzijn van de kat voorop staan.

Voor gevallen waarin dit contract niet voorziet, zullen koper en fokker onderling proberen om tot een voor beide partijen tevredenstellende oplossing te komen.

Bijzondere afspraken, veranderingen in het contract en andere situaties moeten los van het contract op papier gezet  en door beide partijen getekend worden.

 Bijzonderheden en/of aanvullende bepalingen en gegevens:

In het geval dat de kat mocht komen te overlijden, natuurlijk of door euthanasie, wordt de fokker onmiddellijk op de hoogte gesteld. Gebeurt dit binnen één jaar na aankoop datum en blijkt uit de sectie dat het zich om een erfelijke/aangeboren afwijking handelt, dan zijn de sectie kosten voor de koper en gelden de daarbij behorende afspraken die eerder in dit contract genoemd zijn. Indien dit op een later tijdstip gebeurt dan binnen één jaar na aankoopdatum, kan het zijn dat de fokker om een sectie verzoekt (afhankelijk van de omstandigheden) om zo de oorzaak van de eventuele ziekte/afwijking te kunnen achterhalen. Dit is op verzoek van de fokker en de kosten van deze sectie zullen dan ook door de fokker vergoed worden, nadat deze een kopie van het officiële sectierapport heeft ontvangen. De koper ziet in dat een sectie noodzakelijk kan zijn om een eventuele oorzaak te kunnen achterhalen, omdat dit van belang kan zijn voor de gezondheid van het ras en gaat akkoord met een sectie als de fokker hierom verzoekt.  

Eventuele kosten voortvloeiend uit contractbreuk komen voor rekening van de koper.

  Aldus in tweevoud opgemaakt en getekend:

 

Plaats/Datum:

 

 

 

Handtekening fokker:                                                     Handtekening koper: